สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

    1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

งานสรรหาบุคลากร

โทร : 02 256 4059, 02 251 8524

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจ

โทร : 02 256 4000 ต่อ 3297-3299

Skip to content