1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

Skip to content