1.เจ้าหน้าที่ธุรการ

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.นักการภารโรง

5.พนักงานขับรถ

เปิดรับสมัครวันที่  15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

 

Skip to content