รับสมัคร ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา

2.พนักงานเลี้ยงเด็ก (ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา

3.พนักงานเลี้ยงเด็ก (ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 3 อัตรา

4.คนสวน จำนวน 1 อัตรา

5.พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

Skip to content