ตั้งแต่บัดนี้  – 20 กรกฎาคม 2566

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบงานบริหารจัดการกระบวนการรับบริจาคอวัยวะจากโรงพยาบาลทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง จัดสรรอวัยวะตามเกณฑ์การจัดสรรให้กับผู้รอรับบริจาคอวัยวะ วางแผนบริหารจัดการการขนส่งตัวอย่างเลือด, อวัยวะ เพื่อให้สามารถนำตัวอย่างเลือดมาตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว บริหารจัดการการเดินทางให้แก่ทีมผ่าตัด รวมทั้งจัดทำประกันการเดินทางและการจองตั๋ว พาหนะ บริหารจัดการขนส่งอวัยวะของผู้บริจาคไปยังโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้รับอวัยวะหลังการผ่าตัดทันทีและตามระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติงานด้านวิชาการ จัดทำโครงการประชุม อบรม รวมถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่สมัคร)
-เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานได้
Skip to content